Profil verejného obstarávateľa

Mestská umelecká agentúra je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mestská umelecká agentúra
Sídlo: Makarenkova 214/2, 95801 Partizánske
Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Baboľová


E-mail: babolova@muap.sk
Telefón: +421 38 7493020
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2819445357/0200
IČO: 421 49 835 DIČ: 202 313 2672
IČ DPH: nie je platiteľom DPH


Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestská umelecká agentúra Partizánske prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú využívané aj elektronické aukcie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. Zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online
na webovej stránske www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj
online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk a
vo svojom profile na svojej webovej stránke.
2. Zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk a vo svojom
profile na webovej stránke.
3. Zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke.
Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. Verejná súťaž (VS)
  2. Užšia súťaž (U)
  3. Rokovacie konanie (RK)
  4. Súťažný dialóg (SD)

Rok 2021

Zákazky podľa § 117 – Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (3)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Rok 2020

Zákazky podľa § 117 – Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (3)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Rok 2019

Zákazky podľa § 117 – Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (3)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Rok 2018

Zákazky podľa § 117 – Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (1)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Rok 2017

Zákazky podľa § 117 – Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (2)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Rok 2016

Zákazky podľa § 117 (2)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Archív rok 2015

Zákazky podľa § 9, ods. 9 (2)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)


Archív rok 2014

Zákazky podľa § 9, ods. 9 (4)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (1)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)
Detail Nadlimitné zákazky (0)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE (0)